Наши рейтинги

Последнее обновление 24.11.2017 в 00:00:15

# код FIDE ФИО std. rapid blitz
1 54192218 Astakhov, Alexandr 1521 ↑1521 1652 ↓15 Not rated
2 44193483 Avdeev, Ivan Not rated 1937 ↑14 1857
3 34160989 Bakhteev, Bakhtiyar 1868 ↑45 1771 ↑6 1825 ↑50
4 44158319 Baratov, Victor 1592 ↑8 1645 ↑15 1807 ↑2
5 4165314 Bryakin, Mikhail 2366 ↓25 2338 ↓20 2276 ↑16
6 44193491 Bryakin, Valeriy Not rated 1610 ↓8 1816 ↓11
7 4182316 Darenkov, Mikhail 2077 ↓8 2094 ↓29 2115 ↓5
8 4188420 Erofeev, Aleksey 1894 ↑59 Not rated Not rated
9 34172847 Erzamaev, Vitaly 1863 ↑73 1850 ↓39 1746 ↑2
10 44193521 Gorlovoy, Alexandr 1621 ↓1 1702 ↓16 1813 ↑1
11 44177798 Karin, Anatoliy Not rated 1750 ↓70 1810 ↑1
12 4188853 Khnykin, Nikolay 2309 2215 ↓36 2280
13 44177780 Klimenko, Maxim 1559 ↑51 1613 ↑21 1808 ↑3
14 24173967 Kopovaya, Aleksandra 1935 ↑34 1909 ↓52 1869 ↑1
15 4117611 Korovin, Nikita 2035 ↓3 2016 1991
16 44193467 Krivosheev, Alexey 1627 ↓20 1851 ↓19 1678 ↑1
17 44177771 Kuznetsov, Nikolay 1690 ↓84 1559 ↑6 1710 ↑1
18 44193530 Kuznetsov, Vitaliy Not rated 1903 1882 ↓23
19 44177763 Leontiev, Yuriy 2012 ↓13 1958 ↓14 2005 ↓20
20 34111635 Leontieva, Lada 1064 ↑2 1090 ↑27 1411 ↓45
21 44177755 Mansurov, Nail 1786 ↓10 1833 ↓12 1819 ↓27
22 34125288 Novoyavshev, Stepan 1963 ↑50 1895 ↑12 1958 ↑1
23 44177747 Patrin, Yuriy 1737 ↓92 1690 ↑24 1708 ↑1
24 54119537 Pechurin, Mikhail 1594 ↓18 1488 ↓30 1622 ↓18
25 44177720 Popov, Andrey 1615 ↑1615 1565 ↓18 1572 ↓14
26 44177712 Popov, Gennadiy 1557 ↓96 1653 ↓3 1647 ↑1
27 34100285 Popova, Svetlana 1537 ↓1 Not rated Not rated
28 44193475 Rogozhin, Nikolay Not rated 1783 1639 ↑1
29 24196959 Shcherbashin, Roman 1972 ↓1 1945 ↓26 1878 ↑40
30 34161012 Shcherbashin, Victor 2174 ↑72 2114 ↓2 2005 ↑5
31 44177690 Shekhmatov, Dmitriy Not rated 1662 ↓3 1801
32 54119170 Shekhmatov, Sergey 1616 1840 1583
33 54174910 Sidorov, Iliya Not rated Not rated Not rated
34 24118613 Vetryansky, Vladimir 2219 ↑3 2191 ↓31 2247 ↑7
35 54105803 Veynmayer, Andrey 1731 ↑1731 1363 ↓12 1511 ↑20