Наши рейтинги

Последнее обновление 20.04.2019 в 00:00:14

# код FIDE ФИО std. rapid blitz
1 54192218 Astakhov, Alexandr 1521 ↑1521 1652 ↑1652 Not rated
2 44193483 Avdeev, Ivan Not rated 1937 ↑1937 1857 ↑1857
3 34160989 Bakhteev, Bakhtiyar 1845 ↓12 1808 ↓24 1898 ↑36
4 44158319 Baratov, Victor 1531 ↑1531 1645 ↑1645 1807 ↑1807
5 4165314 Bryakin, Mikhail 2432 ↑6 2397 ↑21 2355 ↑34
6 44193491 Bryakin, Valeriy Not rated 1610 ↑1610 1816 ↑1816
7 4182316 Darenkov, Mikhail 2053 ↑2053 2094 ↑2094 2115 ↑2115
8 4188420 Erofeev, Aleksey 1894 ↑1894 Not rated Not rated
9 34172847 Erzamaev, Vitaly 1839 ↑1839 1850 ↑1850 1746 ↑1746
10 44193521 Gorlovoy, Alexandr 1621 ↑1621 1702 ↑1702 1813 ↑1813
11 44177798 Karin, Anatoliy Not rated 1750 ↑1750 1810 ↑1810
12 4188853 Khnykin, Nikolay 2309 ↑2309 2215 ↑2215 2280 ↑2280
13 44177780 Klimenko, Maxim 1556 ↑1556 1595 ↓18 1753 ↓55
14 24173967 Kopovaya, Aleksandra 2147 ↑2147 1909 ↑1909 1869 ↑1869
15 4117611 Korovin, Nikita 2035 ↑2035 2016 ↑2016 1991 ↑1991
16 44193467 Krivosheev, Alexey 1627 ↑1627 1851 ↑1851 1678 ↑1678
17 44177771 Kuznetsov, Nikolay 1690 ↑1690 1559 ↑1559 1710 ↑1710
18 44193530 Kuznetsov, Vitaliy Not rated 1903 ↑1903 1882 ↑1882
19 44177763 Leontiev, Yuriy 2012 ↑2012 1958 ↑1958 2005 ↑2005
20 34111635 Leontieva, Lada 1064 ↑1064 1091 ↑1091 1421 ↑2
21 44177755 Mansurov, Nail 1784 ↑1784 1833 ↑1833 1819 ↑1819
22 34125288 Novoyavshev, Stepan 1963 ↑1963 1895 ↑1895 1958 ↑1958
23 44177747 Patrin, Yuriy 1728 ↑1728 1690 ↑1690 1708 ↑1708
24 54119537 Pechurin, Mikhail 1594 ↑1594 1488 ↑1488 1622 ↑1622
25 44177720 Popov, Andrey 1615 ↑1615 1565 ↑1565 1572 ↑1572
26 44177712 Popov, Gennadiy 1557 ↑1557 1630 ↓23 1647 ↑1647
27 34100285 Popova, Svetlana 1537 ↑1537 Not rated Not rated
28 44193475 Rogozhin, Nikolay Not rated 1783 ↑1783 1639 ↑1639
29 24196959 Shcherbashin, Roman 1944 ↓11 1916 ↓29 1882 ↑4
30 34161012 Shcherbashin, Victor 2102 ↓48 2089 ↓30 1977 ↓28
31 44177690 Shekhmatov, Dmitriy 1509 ↑1509 1662 ↑1662 1801 ↑1801
32 54119170 Shekhmatov, Sergey 1658 ↑1658 1840 ↑1840 1583 ↑1583
33 54174910 Sidorov, Iliya Not rated Not rated Not rated
34 24118613 Vetryansky, Vladimir 2219 ↑2219 2191 ↑2191 2247 ↑2247
35 54105803 Veynmayer, Andrey 1704 ↑1704 1363 ↑1363 1511 ↑1511